Menu

Příspěvek na polep

Náklady na vozidlo si můžete snížit díky umístění reklamy na vašem vozidle.

ZELENÝ CELOPOLEP

Příspěvěk ve výši 1.681 Kč bez DPH měsíčně

ČERNÝ CELOPOLEP

Příspěvěk ve výši 1.000 Kč bez DPH měsíčně

Potřebné dokumenty k registraci smlouvy o polepu

  • Smlouva o umožnění zveřejnění reklamy - smlouva uzavřená mezi MM Reality holding, a.s. a makléřem
  • fotky polepu se zřejmou registrační značkou
  • kopie dokladů - řidičský průkaz + občanský průkaz
  • kopie malého technického průkazu

Podmínky fakturace příspěvku

Odměna za polep Vám přísluší pouze za předpokladu, že na centrálu společnosti M&M reality holding a.s. doručíte jedno vyhotovení Smlouvy o umožnění zveřejnění reklamy na osobním motorovém vozidle podepsané oběma stranami, fotky polepeného vozu s jasně zřetelnou registrační značkou a kopii malého technického průkazu. Nárok na měsíční odměnu vzniká od 1. dne následujícího měsíce po dodání těchto podkladů.

V případě, že si zvolíte vyplácení a fakturaci odměny měsíčně, vzniká Vám nárok na měsíční odměnu pouze v případě, že v příslušném měsíci dosáhnete vlastní produkce minimálně u zeleného celopolepu 45.000 Kč bez DPH. V případě, že si zvolíte vyplácení a fakturaci čtvrtletně, vzniká Vám nárok na měsíční odměnu pouze v případě, že v příslušném kalendářním čtvrtletí dosáhnete vlastní produkce minimálně 135.000 Kč bez DPH u zeleného celopolepu, u černého celopolepu 117.000 Kč bez DPH. V případě, že si zvolíte vyplácení a fakturaci pololetně, vzniká Vám nárok na měsíční odměnu pouze v případě, že v příslušném kalendářním pololetí dosáhnete vlastní produkce minimálně 275.000 Kč bez DPH u zeleného celopolepu, u černého celopolepu 234.000 Kč bez DPH. Tato podmínka neplatí pro vedoucí poboček, oblastní ředitele a oblastní manažery. V případě, že dojde k polepení vozidla v průběhu kalendářního čtvrtletí nebo kalendářního pololetí, jste povinen dosáhnout produkce v proporcionální výši za příslušné období.

Měsíční odměna je splatná na základě vystavené faktury. Poskytovatel bude fakturovat v intervalu buď kalendářního měsíce, čtvrtletí nebo pololetí, kdy konkrétní interval byl účastníky vyznačen v záhlaví smlouvy. Podmínkami pro uznání nároku na úhradu za kalendářní měsíc je skutečnost, že osobní motorové vozidlo mělo polepy po celý měsíc, to znamená od 1. dne kalendářního měsíce. V každé faktuře uvede Poskytovatel název této Smlouvy včetně VIN předmětného vozidla a data uzavření Smlouvy, a to za účelem určení právního důvodu zaslané faktury.

V případě, že faktura nebude obsahovat odkaz na Smlouvu s datem jejího uzavření, nesplňuje faktura náležitosti daňového dokladu a M&M REALITY jsou oprávněny fakturu Poskytovateli vrátit a platbu pozdržet do doby doručení řádně vyplněné faktury.

Poskytovatel má nárok na odměnu za 1 vozidlo.

Ukončení smlouvy

V případě, že dojde k ukončení spolupráce s M&M REALITY, založené Smlouvou o obchodním zastoupení, a to z jakéhokoliv důvodu, dříve než po uplynutí dvanácti kalendářních měsíců u černého celopolepu a 24 měsíců u zeleného celopolepu  od data zhotovení polepu, zaniká Vám nárok na všechny sjednané odměny a následně musí dojít k vrácení veškerých obdržených měsíčních příspěvků a úhradě veškerých nákladů, spojených s polepením vozu.